تصفح

Comune di
Cesate
رسوم فلاشية Get Adobe Flash player
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

25/05/2015    
RECUPERO PASSWORD

E' attiva la funzionalità di "Recupero Password" che permette di reimpostare la propria password di accesso in autonomia. Tale procedura invia all'indirizzo e-mail associato al proprio utente, un link di recupero che resta attivo per 8 ORE dal momento della richiesta. Al prossimo accesso, oltre all'aggiornamento della propria password, potrete impostare od aggiornare il vostro indirizzo email di recupero.

Manuale Recupero Password

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?
وصلات مواقع أخرى